จดหมาย-ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ท่านจะไม่พลาดกิจกรรมที่น่าสนใจ...หากกดตามช่อง udpj Channel

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แผนการดำเนินงาน

การบริหารแผนงาน โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานประจำปี 1.1 ปีงบประมาณ 2564 1.2 ปีงบประมาณ 2563 1.3 ปีงบประมาณ 2562

2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม 2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 2.2 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 3.1 ปีงบประมาณ 2563 3.2 ปีงบประมาณ 2562 3.3 ปีงบประมาณ 2561

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชาสัมพันธ์

1. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

2. ข่าวประชาสัมพันธ์

3. ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

4. รายงานงบทดลอง

⛪ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารเงินงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  2.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2563
  3.2 ปีงบประมาณ 2562

⛪ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

1.1 ปีงบประมาณ 2564

1.2 ปีงบประมาณ 2563

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

2.2 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน

3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

3.1 ปีงบประมาณ 2563

3.2 ปีงบประมาณ 2562


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1.1 Q&A (ถาม-ตอบ)

2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

3. Social Network
3.1 Facebook
3.2 Twitter
3.3 YouTube
3.4 Instagram

การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร. ทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ประจำปีงบประมาณ 2563

 • ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2564

การปฏิบัติงาน/การให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจ โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด

1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

 • การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง

1. แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2.1 ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
2.2 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
2.3 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน

3. สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน

4. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
4.2 ประจำปีงบประมาณ 2562

การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริ

การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริต

 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

1.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริต

2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

2.1 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ

และการจัดชื้อจัดจ้าง

2.2 เรื่องการพัฒนาด้านคุณภาพการดำเนินงาน

2.3 เรื่องการป้องกันการทุจริต

2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 7 ข้อ

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร

3.1 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ถามตอบ-แสดงความคิดเห็น

วันหยุดราชการ

แผนที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม