e-Service

AMSS++ ระบบรับ - ส่งหนังสือราชการ ออนไลน์

e-Budget ระบบบริหารงบประมาณ

e-Salary พิมพ์สลิปเงินเดือน

DMC ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ระบบจัดการทดสอบ O-NET

EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

CCT ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ระบบรายงานการรับนักเรียน

ระบบยื่นภาษี กรมสรรพภากร

ระบบตรวจสอบผลการเรียน